Carmelitessen - Beek , Engelman Architecten

Carmelitessen

2006, Beek

Wonen rondom een verstilde tuin

Het leeg­staande kloos­ter van de Car­me­li­tes­sen in Beek werd op de markt aan­ge­bo­den voor her­ont­wik­ke­ling. In het plan kon de ach­ter­lig­gende tuin betrok­ken wor­den om daar nieuw­bouw te ont­wik­ke­len.  Mid­dels inschrij­ving op ‘plan en prijs’ zou een ont­wik­ke­laar­se­lec­tie plaats­vin­den.  In opdracht van Aan­ne­mers­be­drijf Van Heur heb­ben wij hier­voor een plan uit­ge­werkt. 
 
Aan de ach­ter­zijde van het kloos­ter waar de absis van de kapel goed zicht­baar is, heb­ben wij  een bin­nen­hof gere­a­li­seerd in 2 zones. De eer­ste zone als beslo­ten gebied;  een ver­stilde tuin. De tweede zone, waar gepar­keerd wordt,  is daar­en­te­gen trans­pa­ran­ter. Hele­maal ach­ter in de tuin, die aan­sluit aan een woon­straat, zijn een 4-tal vrije sec­tor kavels gesi­tu­eerd.

Natuur­lijk von­den wij ons plan het beste. Jam­mer dat de jury daar anders over dacht.

StudiesWonen
  alle projecten