Prijsvraag Etten Leur  - Etten Leur , Engelman Architecten

Prijsvraag Etten Leur

1999, Etten Leur

Plankwaliteit is niet altijd doorslaggevend

Eind vorige eeuw schre­ven wij ons samen met Bouw­fonds in voor de selec­tie van het nieuwe cen­trum­plan van Etten-Leur. Door het ver­leg­gen van de drukke door­gaande route tus­sen Breda en Ber­gen op Zoom – die dwars door Etten-Leur liep – was het weer moge­lijk het noor­de­lijke en zui­de­lijke stads­deel met elkaar te ver­bin­den.  Op deze plek moest een nieuw gemeen­te­huis, een uit­brei­ding van het win­kel­cen­trum en een groot aan­tal wonin­gen komen.  Onder deze bouw­massa moest ook nog eens onder­gronds gepar­keerd wor­den;  1000 auto’s in één grote garage. Wij heb­ben dat gedif­fe­ren­ti­eerd aan­ge­pakt door de wonin­gen te situ­e­ren bovenop de opge­tilde maai­vel­den. Daar­on­der kon in twee par­keer­ga­ra­ges gepar­keerd wor­den.  De reden dat ons plan uit­ein­de­lijk niet won kwam door­dat het Bouw­fonds een hoog exploi­ta­tie­ri­sico voor de par­keer­ga­ra­ges had inge­schat. 
De jury vond ons plan ech­ter wel het meest ori­gi­nele ont­werp. Het werd ste­den­bouw­kun­dig / archi­tec­to­nisch als beste plan beoordeeld.

StudiesStedenbouw
  alle projecten