Hogeschool Zuyd  - Roermond , Engelman Architecten

Hogeschool Zuyd

2008, Roermond

De verleiding van een aantrekkelijk plan

In opdracht van de gemeente Roer­mond heb­ben wij met een inte­res­sant schets­plan gepro­beerd Hoge­school Zuyd te ver­lei­den om zich te ves­ti­gen in het cen­trum van Roer­mond.  

In ons plan wordt het hele bouw­ter­rein aan rivier De Roer vol­ge­bouwd, als ware het een stads­blok in het weef­sel van het his­to­risch cen­trum. Grote licht­ho­ven en atria zijn de ont­moe­tings­plek­ken voor de stu­den­ten. In deze ruim­ten vindt ook de inter­ac­tie met het ste­de­lijk leven plaats. Langs de Roer bedach­ten wij een lig­weide als fla­neer­zone die aan­sluit op een belang­rijke tour door de stad.

De ver­lei­ding voor Hoge­school Zuyd om naar Roer­mond te komen is groot geweest, maar de hogere poli­tiek besloot dat Sit­tard toch de ves­ti­gings­plaats moest blijven.

Studies
  alle projecten