St. Jansgeleen  - Geleen , Engelman Architecten

St. Jansgeleen

1997, Geleen

Integratie van gebouw en landschap

Ein­de­lijk lukte het ons om in 1997 door te drin­gen tot het cir­cuit van de gezond­heids­zorg.  Met een frisse visie­pre­sen­ta­tie kwa­men wij door de selec­tie en moch­ten wij de zie­ken­huis­lo­ca­tie Geleen trans­for­me­ren naar een gebied voor ver­ple­ging en ver­zor­ging.  Voor het ver­pleeg­huis St. Jans­ge­leen heb­ben wij de ver­van­gende nieuw­bouw ont­wor­pen met een tij­de­lijke ver­bin­ding naar het bestaande zie­ken­huis­ge­bouw.  Het zie­ken­huis­com­plex was een soli­taire hoog­bouw in een groen park met grote hoog­te­ver­schil­len. Van die hoog­te­ver­schil­len,  van wel vier meter,  heb­ben wij gebruik gemaakt door een laag­bouw rondom hoven te ont­wer­pen die een inter­ac­tie aan­gaan met het glooi­ende land­schap. Gras­da­ken op de pavil­joens zor­gen voor een natuur­lijk omge­ving bij dit gebou­wen­land­schap. De tegen­over­lig­gende woon­buur­ten zijn con­tent met het park voor de deur,  waar de hoog­bouw nu ver­dwe­nen is.  Boven­dien wonen de bewo­ners van het ver­pleeg­huis nu in het park, in plaats van dat men op het park kijkt.

GerealiseerdZorgInterieur
  alle projecten