Leenderhof  - Leende , Engelman Architecten

Leenderhof

2004, Leende

Een nieuw middelpunt voor het centrum van Leende. Ontmoetingsplek voor jong en oud.

Onze opdracht­ge­ver Stich­ting Val­ken­hof wilde zijn seni­o­ren­flat in het cen­trum van Leende ver­van­gen door een ver­za­mel­ge­bouw voor zorg- en ver­ple­ging. Met als doel de inte­gra­tie met de gemeen­schap bevor­de­ren en het stig­ma­ti­se­rende van de zorg­func­tie voor oude­ren te beper­ken. Wij ont­wier­pen een laag­bouw rondom hoven die past bij de directe omge­ving van de woon­buurt. Het com­plex huis­vest een mix van func­ties. Zoals zes­tig ver­pleeg­plaat­sen, twaalf aan­leun­wo­nin­gen, een crèche en een bibli­o­theek. Wie waar zit is niet belang­rijk. Bewo­ners en bezoe­kers van de crèche, bibli­o­theek en grand­café lopen dwars door het gebouw en kun­nen hun weg ver­vol­gen naar de kerk en het dorps­plein. Deze inte­gra­tie spreekt ieder­een in de gemeen­schap aan. 

GerealiseerdZorgInterieur
  alle projecten