Bezoekerscentrum Nationaal Park De Meinweg - Herkenbosch , Engelman Architecten

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Meinweg

1998, Herkenbosch

Bou­wen in een Nati­o­naal Park is niet toe­ge­staan. Dat gold ook voor onze opdracht­ge­ver Staats­bos­be­heer, de beheer­der van het Mein­weg Park. Zij wilde voor de bezoe­kers van het park een cen­trum rea­li­se­ren. Een cen­trum voor infor­ma­tie en expo­si­tie met een kleine horeca gele­gen­heid.

Wij heb­ben dat als volgt opge­lost. In de aan­loop naar het gebied op een strook tus­sen bos- en lang­bouw­gron­den heb­ben wij onder een opge­tilde plagge land­bouw­grond een onop­val­lend bouw­vo­lume geplaatst. Rich­ting de weg laat de opge­tilde plagge een gevel zien die de men­sen uit­no­digt. In het gebouw zijn ver­schil­lende expo­si­tie­ni­veaus aan­ge­bracht die het ter­ras­sen­land­schap van het Mein­weg­ge­bied karak­te­ri­seert. Het mate­ri­aal­ge­bruik is uiter­aard van duur­zame, recy­cle­bare mate­ri­a­len. Zo zijn de toe­ge­paste ste­nen schel­pen­ste­nen.

GerealiseerdRecreatie / Cultuur
  alle projecten