Kenniscentrum Rabobank  - Roermond, Engelman Architecten

Kenniscentrum Rabobank

2012, Roermond

Een gebouw met dynamiek

De opdracht was een ken­nis­cen­trum/kan­toor­ge­bouw te maken voor de nieuwe fusie­bank die ont­staan was door de samen­voe­ging van twee Rabo­ban­ken; Roer­mond en Echt. Het gebouw moest een sta­te­ment zijn mid­den in het werk­ge­bied en kan­toor­ruimte bie­den aan 220 mede­wer­kers. Op het nieuw te ont­wik­ke­len bedrij­ven­ter­rein aan de zuid­kant van Roer­mond, had de gemeente aan de entree van de A73 een mar­kant hoog gebouw voor­zien.

Als ont­wer­per heb­ben wij deze twee gedach­ten bij elkaar gebracht en zijn de uit­da­ging aan­ge­gaan om één hoog ele­ment te ver­bin­den met een groot lang­ge­strekt gebouw. De op het zui­den geo­rien­teerde scheve toren staat in zijn eigen scha­duw zodat het gebouw in de zomer niet opge­warmd wordt en er zodoende min­der koel­ver­mo­gen wordt gevraagd. De scheve volu­mes zijn vorm­ge­ge­ven als een sculp­tuur waar­door deze lij­ken te bewe­gen bij het langs­rij­den. Het gebouw straalt daar­mee dyna­miek uit wat goed past bij de iden­ti­teit van de Rabobank.

Foto's: Leon Abraas en Harry Segers

GerealiseerdWerken
  alle projecten