Levensbestendige woningen Steeleiland - Roermond , Engelman Architecten

Levensbestendige woningen Steeleiland

2014, Roermond

Een oase in de stad

Het Stee­lei­land Roer­mond maakt deel uit van een indu­stri­eel erf­goed dat her­ont­wik­keld wordt tot woon­ge­bied. Omge­ven door de rivier ligt het in de Roer­delta dicht tegen het stads­cen­trum aan. Het is een oase in de stad.

De vraag van de opdracht­ge­ver om ste­de­lijk wonen in hoge dicht­he­den te rea­li­se­ren, heb­ben wij opge­lost door 27 patio­wo­nin­gen met veel pri­vacy te ont­wer­pen. Veel woning­va­ri­an­ten maken het scha­kel­pa­troon leven­dig, waar­door een inte­res­sant ensem­ble van wonin­gen ont­staat. Mooie met­sel­ver­ban­den met een warme natuur­lijke uit­stra­ling maken er een intiem woon­buurtje van.

Alle patiowoningen van de 2e fase werden voordat de bouw startte verkocht.

 

GerealiseerdWonen
  alle projecten